Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi elektroninėje parduotuvėje tvarkomi Pirkėjų asmeniai duomenys.
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios paragon.lt elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Paragon.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų paragon.lt elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. paragon.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia paragon.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. paragon.lt gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis paragon.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. Paragon.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
9. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10. paragon.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
10.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
13. Paragon.lt, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected].).

 

VI. Taisyklių keitimas

14. paragon.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.
15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu [email protected]) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

18. Norėdami iš naujo nustatyti slapukus spauskite: https://paragon.lt/module/pm_advancedcookiebanner/unset_cookie  

 

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.

Nustatymai

Meniu

QR kodas

Susikurkite paskyrą, kad išsaugotumėte mėgstamas prekes.

Prisijungti